SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

Inbjudan till SRTK årsmöte lördag 24 mars 2018. Plats: Scandic Nord, Norrköping. Tid: Kl 16, ev senare då det är fler rasklubbar som har årsmöten på samma plats denna dag. Programpunkter: *Årsmöte ( läs gärna om årsmöte i klubbens stadgar http://srtk.se/Klubben/Stadgar/ ) För att årsmötet ska kunna behandla motioner ska de ha inkommit senast 3 mars. Dessa skickas via post till Annelie Cederlöf, Flaxenviksv 56, 18463 Åkersberga. *Utdelning av diplom till årets vinnare av poänglistorna. *För de som så önskar går vi sedan till resturangen och äter middag tillsammans på egen bekostnad. Väl mött !

RAS

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Rasspecifika avelsstrategier för Russkiy Toy. (2011)

                                                                                  ***********


RASKOMPENDIUM

Varje år arrangeras ett antal domarkonferenser. Konferenserna arrangeras av specialklubbarna och kan omfatta en enstaka eller flera liknande raser. Konferenserna är ett styrinstrument för exteriördomare innehållande rasspecifika detaljer.

SRTK´s raskompendium är framtaget till SDHK`s domarkonferens 15-16 november 2014. 

Kompendiet finns att beställa för 200 kr inkl porto inom Sverige. 

Kontakta sekr@srtk.se för ytterligare information. Raskompendium Russkiy Toy. (2014)


Copyright Svenska Russkiy Toy Klubben. Vänligen kontakta klubben vid tveksamheter.

************