Kallelse till årsmöte 19-03-24! Klicka på NYHETER

RAS

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. 

De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. 

Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. 

Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.Klicka nedan för att öppna RAS för Russkiy Toy

 
RAS Rasspecifika avelsstrategier för Russkiy Toy. (2011)

                                         RASKOMPENDIUM

Varje år arrangeras ett antal domarkonferenser. Konferenserna arrangeras av specialklubbarna och kan omfatta en enstaka eller flera liknande raser. Konferenserna är ett styrinstrument för exteriördomare innehållande rasspecifika detaljer.

SRTK´s raskompendium är framtaget till SDHK`s domarkonferens 15-16 november 2014. 

Kompendiet finns att beställa för 200 kr inkl porto inom Sverige. 

Kontakta sekr@srtk.se för ytterligare information. Raskompendium Russkiy Toy. (2014)


Copyright Svenska Russkiy Toy Klubben. Vänligen kontakta klubben vid tveksamheter.

************