Rasklubben vill i samförstånd med sina medlemmar hålla sig uppdaterad gällande ögonsjukdomar och deras eventuella utveckling hos vår ras och önskar att så många som möjligt ögonlyser sina hundar. För hundar som fått diagnos Vitreusprolaps erbjuds ett bidrag när hunden är 8 år eller äldre. Se mer information längre ned på denna sida.

*** 
Här kan du läsa om hur ögonlysning går till:
http://www.ssvo.se/ogonlysning/
***
Här kan du se vart det finns ögonlysare:
http://www.ssvo.se/hitta-ogonlysare/
***

 


2019 anordnades ett ögonseminarium, specialiserat för Russkiy Toys där samtliga medlemmar blev inbjudna att deltaga utan kostnad. Många frågetecken rätades ut under dagens gång via föreläsning, frågor och diskussioner. Srtk har därefter direktkontakt för rådgivning med veterinär samt specialist gällande ögonsjukdomar: Eva Hertil.

***

Vitreusprolaps/ Glaskroppsframfall

Detta är en diagnos som i dagsläget är oroande för vår ras, men ej alarmerande oroande. 

Glaskroppsframfall/ Vitreusprolaps uppstår när glaskroppsmassa läcker ut genom pupillen till ögats främre del. Det är aldrig normalt. I vissa fall kan det bero på förändringar i glaskroppens konsistens, men det kan vara ett tidigt tecken på att linsen inte sitter helt stabilt på sin plats och förebådar då linsluxation, vilket är mycket smärtsamt och hotar även synen.

Hos raser där linsluxation förekommer är glaskroppsframfall alltid ett misstänkt första symtom.

Hundar med diagnos vitreusprolaps bör lysas om innan de går i avel för att konstatera att prolapsen stannat av och bör enbart paras med hundar som är ögonlysta och konstaterade att ej ha sjukdomen.


Bidra gärna till att kunna skapa en bild av vad som händer med ögonen hos äldre Russkiy Toys (över 8 år) som tidigare fått denna diagnos. Srtk ger ett bidrag, a 300 kr per hund vid omlysning av hund som tidigare fått denna diagnos och omlyses efter 8 års ålder. Vid intresse maila: sekr@srtk.se

***


Persisterande Pupill Membran, lindrig 

Rester från fosterstadiet som kallas PPM. Vid ögonlysning av en hund kan alla tre varianterna av PPM (iris-iris, iris-cornea, iris-lins) markeras som lindrig, måttlig eller kraftig på undersökningsprotokollet. Små PPM kan ses hos de flesta valpar av alla raser och brukar försvinna med tiden. Slutbedömning bör därför inte göras förrän tidigast vid ett års ålder.

Lindriga fall upptäcks vid ögonlysning på iris främre yta och består oftast av en tråd som är tunnare än tråden i ett spindelnät, går från en punkt på irisytan till en annan och får då beteckningen PPM iris-iris. Hos russkiy toys har hittills endast just dessa lindriga fall upptäckts. Detta är ej smärtsamt.

Lindiga fall välkomnas att användas i avel tillsammans med hund ögonlyst fri från PPM.
Måttlig och kraftig PPM bör ej gå i avel.

Läs mer utförlig info hos SKK: PPM, info från SKK

***


PRA – Progressiv Retinal Atrofi/ Blindhet 

Visar sig oftast på äldre hundar och även hos hundar med föräldrar som ögonlysts utan anmärkning.

Sjukdomsförlopp: PRA finns hos många olika raser och innebär en fortskridande bakåtbildning av näthinnan som gör att hunden med tiden blir helt blind på båda ögonen. Sjukdomen är ej smärtsam.  I sjukdomens tidiga skede får den drabbade hunden svårt att se i mörker och dåligt ljus och kan stöta i saker eller börja känna sid otrygg i mörker, vilket kan visa sig som mörkrädsla och osäkerhet. Så småningom försämras hundens synförmåga även i fullt dagsljus och blir slutligen blind. 

PRA nedärvs recessivt och det är ej tillåtet att avla på individer med konstaterad PRA. Läs mer utförlig info om sjukdomen hos SKK: PRA, info från SKK

Läs om PRA och hur man skickar blod till forskning till SLU, Sverige: https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hund/hundgenetikgruppen-progressiv-retinal-atrofi/

Medlemmar har flitigt diskuterat gällande insamling av blod för att förhoppningsvis kunna fastställa dna för PRA hos Russkiy Toys, bland annat tillsammans med expertis i ämnet. Framtidsutsikten för att lyckas med detta är liten men om så många som möjligt bidrar och hjälps åt så ökar chansen att lyckas. Observera att det endast är blod efter hundar med konstaterat ärftlig PRA som kan användas och hund ska helst vara lyst även i yngre ålder så man ser en bakgrund till varför PRA utvecklats.

Skicka blodprov till laboratorium i USA från Russkiy Toy med konstaterad PRA för analys :

Sue Pearce-Kelling, President and Manager, OptiGen, LLC, Cornell Business & Technology Park, 767 Warren Road, Suite 300, Ithaca, NY 14850. Maila även hundens stamtavla i 5-6 led bakåt till: suepk@optigen.com

***


Katarakt / Grå starr

Framskriden katarakt igenkänns av en vitaktig hinna på ögat, vilket ger nedsatt syn och kan även göra hunden helt blind. Sjukdomen är ej smärtsam. 

Läs mer utförlig info om katarakt hos SKK: 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/ogon/katarakt-gra-starr/


***