SVENSKA RUSSKIY TOY KLUBBEN

 

AVEL 


SRTK's mål är att väcka intresse för och främja avel av exteriört, funktionsmässigt  god kvalitet samt mentalt sunda russkiy toys
och att bevara rasens specifika egenskaper i enlighet med
FCI:s rasstandard för Russkiy Toy. Vidare att bevaka rasens
intressen såsom tillhörande FCI:s rasgrupp 9, sällskapshundar.

Med sunda hundar avses hundar som upplevs som friska och starka, i normalhull och
fysiskt och mentalt rustade för ett aktivt liv med sin ägare. De ska vidare vara
anpassade för ett liv i vårt sociala samhälle.
Exteriört goda hundar betyder hundar av god typ. Begreppet typ omfattar summan av alla de detaljer som beskrivs i FCI:s rasstandard för Russkiy Toy.

Vidare är ärftlig variationen förutsättning för rasens möjlighet till fortlevnad och
utveckling. Därför ska aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar
menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller
tömmer rasen på genetisk variation. Uppfödarna lägger grunden för rasens
utveckling genom sitt val av avelsdjur.

Ansvaret för rasens utveckling i Sverige åligger SRTK i samarbete med Svenska
Kennelklubben och Svenska Dvärghundsklubben . All avel och uppfödning ska också
ske i överensstämmelse med djurskyddslagen och Svenska Kennelklubbens
grundregler.

AVELSARBETET:
SRTK har för att främja en positiv utveckling för rasen fastslagit följande mål för avelsarbetet:

  • Verka för en ökad genetisk variation och en låg inavelsgrad och motverka att enskilda individer eller närbesläktade individer överutnyttjas i aveln.
  • Verka för att på sikt uppnå en bredare avelsbas ur släktskapssynpunkt.
  • Verka för en fortsatt god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.
  • Verka för att bibehålla rasens glada, alerta, arbetsvilliga, kärleksfulla mentalitet, anpassad till rasens funktion och samhällets krav.
  • Verka för en exteriör som gynnar god funktion samt motverka exteriöra avvikelser genom att till avel välja individer vilka visar god överensstämmelse med FCI:s rasstandard för Russkiy Toy.
  • Verka för en god reproduktionsförmåga (naturlig parning, god förmåga till dräktighet, lätt dräktighetsperiod och valpning samt ett gott omhändertagande av avkomma).